flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану розгляду звернень громадян Харківським окружним адміністративним судом у першому півріччі 2020 року, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Згідно зі ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою належної організації особистого прийому громадян затверджений графік прийому громадян керівництвом суду. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на офіційному веб-сайті суду.

На підставі ст.24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до п. 23 ст.1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID -19», розпорядження  Кабінету  Міністрів України   від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненою коронавірусом COVID -19 та введенням Урядом України протиепідемічних заходів запобіганню розповсюдження  особливо небезпечного вірусного захворювання, Харківський окружний адміністративний суд, відповідно до розпорядження №03-04/2 від 16.03.2020 «Про впровадження в суді протиепідемічних заходів», з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19 серед працівників суду, призупинив проведення масових заходів, не пов’язаних із процесуальною діяльністю, зокрема, особистий прийом громадян, екскурсії, круглі столи, семінари тощо. У зв‘язку з чим особистий прийом громадян з березня 2020 року по кінець звітного періоду, тобто станом на 01.07.2020 року, не здійснювався. А в січні та лютому до керівництва суду на особистий прийом ніхто не звертався.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Громадяни України а також особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Ці звернення можуть бути усні, письмові. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), з дотриманням відповідних вимог. При цьому, при надсиланні електронного звернення, застосовувати електронний цифровий підпису не вимагається.

Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до адміністративного судочинства, розглядаються в порядку визначеному Законом України "Про звернення громадян".

Звернення громадян, які надходять до Харківського окружного адміністративного суду (далі – Суду), розглядуються  відділом  узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб та зв’язку зі ЗМІ.                                                                       

По фактах, наведених в зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, за результатами якої заявникам надаються мотивовані відповіді.

Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, не допускались.

За перше півріччя 2020 року до Суду, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надійшло 6 звернень (заяв та скарг), з них на особистому прийомі керівництва суду – 0 звернень.

Відомості щодо надходження звернень  у першому півріччі  2020 році за категоріями виглядають наступним чином:

- заяв надійшло – 1;

- скарг надійшло –5;

- пропозицій – 0.

Дані вказують, що у порівнянні з минулим періодом першого півріччя 2019 року (17 звернень) кількість звернень зменшилась в 2,8 рази. Дана інформація виражена в Діаграмі 1.

Діаграма1

Аналізуючи дану діаграму щодо загальної кількості розглянутих звернень, то у порівнянні з минулим періодом зменшилась кількість заяв та скарг.

Письмові звернення громадян були вчасно перевірені, та за результатами письмово повідомлено заявників стосовно порушених питань.

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

 

Порушення строків у першому півріччі 2020 року при  наданні відповіді заявникам та продовженні строків розгляду заяв, скарг  встановлених чинним законодавством, не допускались, Звернення розглянуті в терміни 15, 30 та 45 діб у відсотковому вираженні від загальної кількості звернень за  звітний період першого півріччя 2020 року та минулого 2019 року.

Дані представлені у Таблиці 1 наступним чином:

Таблиця 1

 

Строки розгляду

Кількість розглянутих   І - му півріччі 2019 року

% від загальної кількості розглянутих

 у І - му півріччі

2019 року

Кількість розглянутих у І-му півріччі

2020 року

%  від загальної кількості розглянутих

у І-му півріччі

2020 року

До 15 діб

17

100%

6

100%

До 30 діб

0

0 %

0

0%

До 45 діб

0

0%

0

0%

Всього

17

100 %

6

100 %

 

 

Як вбачається із таблиці кількість розглянутих у першому півріччі 2020 року звернень у термін до 15 днів  у процентному відношенні становить – 100% (6 звернень), як і в минулому періоді 2019 року – 100% (17 звернень). Кількість розглянутих звернень у термін до 30 днів у 2020 році – та  2019 році становить 0%. Що стосується терміну  розгляду звернень до 45 діб то в 2020 році, так і в порівнянні з 2019 роком у такі строки звернення також не розглядались.

Дані щодо порівняння оперативності розгляду звернень (заяв, скарг та пропозицій) представлені у Діаграмі 2

 

                                                                                                                 Діаграма 2

       

     Звернення (скарги), що надійшли протягом першого півріччя 2019 року в провадження до Суду по категоріях справ розподіляються за такими показниками, Таблиця 2 :

 

Таблиця 2

 

 

Категорія

Кількість розглянутих скарг

І –му півріччі

 у 2020 року

%  від загальної кількості розглянутих скарг

у І –му півріччі

2020 року

Незгода з суд. рішенням

0

0%

Незгода з діями суддів

0

0%

Тривалий розгляд справи

0

0%

Невидача копій судових рішень

0

0%

Невчасне направлення справи до апел. чи кас. інстанцій

0

0%

Організація роботи суду

5

83%

 

Інші питання

1

17%

несвоєчасне звернення до виконання судових рішень

0

0%

Всього

6

100%

 

Як  вбачається із  наведених даних статистичних даних найбільшу  кількість -  83%  звернень ( заяв, скарг) складає категорія «організація роботи суду».

Прикладом даної категорії  є скарга громадянина  Нікітенка П.І., У своєму зверненні заявник скаржився з приводу неналежної організації роботи та дій працівників апарату суду, а саме: працівників відділу  з надання судово- адміністративних послуг (канцелярії), стосовно надання недостатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи для подачі апеляційної скарги до апеляційної інстанції.  Заявника письмово повідомлено про порядок оскарження судового рішення відповідно до статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України, та наголошено, що  ознайомлення з матеріалами справи згідно з пунктом 2 розділу Х Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації  України від 20.08.2019 №814 (зі змінами), проводиться виключно у приміщенні суду протягом усього робочого часу суду. Підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності, у зв‘язку з порушенням прав та законних інтересів заявника, за відсутності ознак складу дисциплінарного проступку в діях працівників апарату суду не вбачається. У іншій скарзі Нікітенко П.І. скаржився стосовно дискримінації його прав та законних інтересів як пенсіонера – громадянина з інвалідністю – 3-ї групи та умисних протиправних дій працівниками канцелярії з приводу надання можливості ознайомлення з матеріалами справи. А також просив здійснювати перевірку даної скарги з його участю. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», усі мають право на індивідуальні звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов′язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. По суті даної скарги заявнику роз‘яснено з наданням письмової відповіді, де зазначено, що відповідно до наказу Харківського окружного адміністративного суду від 18.03.2020 №04-05/8 «Про внесення змін до режиму роботи суду», відповідно  до абзацу 23 статті 1, частини 4 статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території  України  коронавірусу COVID-19», з урахуванням рішення Ради суддів України від 17.03.2020 №19, на підставі рішення Зборів суддів Харківського окружного адміністративного суду від 17.03.2020 № 3, з метою запобігання розповсюдження серед працівників суду та учасників судового процесу особливо небезпечного вірусного захворювання, та організаційного забезпечення роботи суду в період карантину, оголошеного на території України, відповідно до статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у приміщенні суду вводиться заборона на відвідування Харківського окружного адміністративного суду особами, які не є учасниками судового процесу та призупиняється проведення масових заходів, не пов‘язаних із процесуальною діяльністю, зокрема, особистим прийомом громадян, екскурсій, круглих столів, семінарів тощо. У зв‘язку з чим розгляд скарги відбувся без участі заявника. Також повідомлено, що адміністративна справ надіслана до апеляційної інстанції на підстав поданої заявником апеляційної скарги.

 

Категорія «інші питання» становить – 29% звернень (скарг).

Прикладом даної категорії є скарга Рогозіна С.Л., щодо подання заяви в електронній формі без електронного цифрового підпису про видачу судового рішення та виконавчого листа. Заявнику письмово була надана відповідь з приводу порушених у скарзі питань та наголошено, що  відповідно до частини 10 статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України документи подаються  учасниками справи до суду або надсилаються  іншим  учасниками справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представником), а  також згідно з Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом державної судової адміністрації України від 20.08.2019 №814. А в поданій заяві громадянина Мельникова С.П. в електронній формі відсутній електронний цифровий підпис.

 Також заявника додатково повідомлено, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено , що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов‘язкові реквізити документа. І абзацем 1 статті 7 вищевказаного закону передбачено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов‘язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом прирівняним до власноручного підпису.

 

З приводу категорії звернень «невидача судових рішень», «на дії судді», «незгода з судовим рішенням», «триваючий розгляд справи і тяганина в розгляді» та «несвоєчасне звернення до виконання судових рішень», то такі  звернення (заяви, скарги, пропозиції) за звітний період з 01.01.2020 по 01.07.2020 до суду не надходили.

        У звітному періоді Харківським окружним адміністративним судом не відмовлялось у розгляді звернень. Обгрунтовані скарги відсутні.

          Відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про звернення громадян", інформацію на всі звернення Судом заявникам надано безоплатно.

 

 

Висновок

 

Підсумовуючи викладене можна дійти висновку, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні у відповідності з вимогами законодавства, неухильно дотримуються положення Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", Постанови КМ України від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", Положення про особистий прийом громадян, затвердженого розпорядженням Голови суду. Контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам здійснюється Головою суду. Крім того, керівництвом суду вживаються організаційні заходи для вдосконалення роботи з розгляду звернень громадян, вирішення порушених в них питань та усунення причин їх виникнення.

Стан розгляду звернень громадян та робота по наданню інформації систематично обговорюється на нарадах суду, де звертається увага на посилення контролю за виконанням приписів Законів України "Про звернення громадян", в частині своєчасності та повноти надання відповідей на звернення. Результатом цього є незначна кількість звернень. Відсутність скарг та позовних заяв про надання неповної та неправомірної відмови у наданні інформації також підтверджує належний рівень організації цієї роботи.

У першому півріччі 2020 року керівництвом Харківського окружного адміністративного суду до спеціалістів відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв‘язку зі ЗМІ за порушення термінів та повноти розгляду звернень, дисциплінарна відповідальність не застосовувалась.

 

Додаток: довідка аналіз.

 

Ознайомлена:

Голова Харківського

окружного адміністративного суду                                       О.В.Панченко

 

 

 

Виконано:

Суддя Харківського окружного

адміністративного суду                                                              Н.А.Полях

 

 

Головний спеціаліст відділу  

узагальнення судової практики,   

роботи по розгляду звернень фізичних

та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ                                         Р.Б.Литвиненко