flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді

Додаток 1 до наказу голови суду від 16.09.2017 № 04-07/25

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському

окружному адміністративному суді

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді (далі – Положення) встановлює основні засади організації роботи в Харківському окружному адміністративному суді (далі – Суд) по забезпеченню доступу до публічної інформації про діяльність Суду та визначає порядок доступу до публічної інформації в Суді.

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Суду, є відділ узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ (далі – відповідальний підрозділ Суду).

 

  1. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду


         2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання, ненадання, надання неповних відомостей за запитами на інформацію, є голова Суду (або особа, яка виконує його обов`язки) та керівник відповідального підрозділу Суду (в межах своєї компетенції).

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечує відповідальний підрозділ Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС), документів, що зберігаються в архіві Суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату;

– про персональні дані та відомості про суддів та державних службовців апарату Суду з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми;

– про нормативно-правові засади діяльності Суду;

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, протипожежну безпеку;

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду;

– про доступ до судових засідань у Суді;

– про прийом громадян у Суді;

 

  1. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідальним підрозділом Суду згідно вимог законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

– розклад роботи Суду та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5) банківські реквізити для сплати судового збору;

6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

7) інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти;

8) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

9) інші відомості про діяльність Суду, які можуть бути віднесені до публічної інформації.  

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень".

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3) банківські реквізити для сплати судового збору 

3.5. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, або будь-які інші особи мають право бути присутніми у відкритому судовому засіданні в Суді. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов'язковому порядку.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис.

3.6. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відповідальному підрозділі Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-4 до цього Положення).

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до цього Положення).

 

 

  1. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом з надання судово-адміністративних послуг Суду відповідно до Інструкції з діловодства в адміністративних судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ з надання судово-адміністративних послуг Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду (або особі яка виконує його обов`язки) з наступним накладенням резолюції про передачу до виконання відповідного запиту відповідальному підрозділу Суду.

4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, головою Суду (або особою яка виконує його обов`язки)  додатково може бути визначено співвиконавцями одного або декількох керівників структурних підрозділів Суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним підрозділом Суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідальному підрозділі Суду згідно з Номенклатурою справ Суду.

4.6. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі з обґрунтуванням такого продовження не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.8. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.9. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник відповідального підрозділу Суду не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

 

 

 

 

  1. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію, а також відповідь з відмовою в наданні інформації, надається за підписом голови Суду (або особи, яка виконує його обов’язки).

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, прізвище особи, яка є виконавцем проекту відповіді, та її службовий номер телефону, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

_______________________________________________________

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

  1. Не належать до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Харківського окружного адміністративного суду з судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

  1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Харківському окружному адміністративному суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

 Додаток 5 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Харківському окружному адміністративному суді

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Харківському окружному адміністративному суді не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Харківського окружного адміністративного суду поштовим зв’язком (61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3,).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.

 

 __________________________________________________