flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Харківського окружного адміністративного суду

Затверджено

загальними зборами трудового

колективу Харківського  окружного    адміністративного суду

протокол № _1_

від «28» квітня 2017 р.

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Харківського окружного адміністративного суду

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законами України.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається  законодавством України.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського окружного адміністративного суду (далі – суд) визначають внутрішній трудовий розпорядок.

Працівниками суду є:

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. Недотримання або порушення зазначених правил є підставою для застосування передбаченої чинним законодавством відповідальності до винних осіб.

Діяльність працівників апарату суду ґрунтується на таких основних принципах:

- верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

- служіння українському народу;

- законності;

- гуманізму;

- професіоналізму, доброчесності, політичної неупередженості, ефективності, компетентності, ініціативності, чесності, стабільності, прозорості, патріотизму;

- персональної відповідальності. 

1.6. Правила поширюються на всіх працівників суду, незалежно від посади та порядку призначення, і є обов'язковими для всіх працівників суду.

 

  1. Порядок прийняття і звільнення працівників суду

 

2.1. Порядок зарахування та відрахування зі штату суду суддів

 

2.1.1. Порядок зарахування суддів до штату суду та відрахування їх зі штату здійснюються відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» «Про Вищу раду правосуддя» та чинного трудового законодавства на підставі наказу, що видається головою суду відповідно до акту про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді.

- власноруч заповнену особову картку;

 - копію документів про надання пільг (у разі наявності).

2.1.4. Перед відрахуванням зі штату суду суддя повинен повністю передати одержані ним матеріальні цінності іншій особі, визначеної адміністрацією суду (головою суду, або особою, яка виконує його обов’язки).

 

2.2.1. Помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

2.2.2. Призначення на посади помічників суддів патронатної служби, працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та чинного трудового законодавства України.

Помічник судді патронатної служби призначається на посаду керівником апарату суду, або особою, яка виконує  його обов’язки за поданням судді на строк його повноважень. Трудові відносини з помічником судді патронатної служби припиняються в день припинення повноважень судді, за поданням якого було призначено на посаду відповідного помічника судді.

Акт про звільнення видається керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки за поданням відповідного судді.

Помічник судді патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою судді, за власною ініціативою, або за ініціативою керівника апарату суду (особи яка виконує його обов’язки).

2.2.5. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення особи на посаду державної служби за результатами конкурсу відповідно до Закону України «Про державну службу» з урахуванням Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

2.2.6. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складання нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

Складання Присяги державного службовця проводиться у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників відділу роботи з персоналом та запобігання корупції шляхом її виголошення, підписання тексту Присяги і зазначення дати її складання. Про складання Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

2.2.7. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, проводиться перевірка відповідно до приписів Закону України «Про очищення влади».

2.2.8.  Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

2.2.9.  Під час укладення трудового договору особи, які претендують на зайняття вакантних посад в суді, зобов’язані подати до відділу по роботі з персоналом та запобігання корупції:

- заяву про призначення на посаду (прийняття на роботу);

- заяву про надання згоди на обробку персональних даних;

- трудову книжку, оформлену в установленому законодавством порядку;

- власноруч заповнену особову картку;

- копію паспорта громадянина України;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копії документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів, за його наявності);

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби окрім зазначених вище документів подає у встановленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей сто воно неї відповідно до зазначеного Закону;

  - інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

2.2.11. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника суду  фактично було допущено до роботи.

2.2.12. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншої установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.2.13. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконати. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.

Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

-    для державних службовців – до шести місяців;

-    для інших категорій працівників – відповідно до законодавства України.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом скількох він був відсутній.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

- роз’яснити працівнику його права і обов’язки, істотні умови праці та умови оплати праці;

- ознайомити його з цими Правилами, з Правилами поведінки працівника суду (для працівників апарату суду), з обмеженнями, які передбачені для державних службовців відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» із загальними правилами поведінки державного службовця (для державних службовців);

- забезпечити працівника бейджом та індивідуальною карткою пропускної системи;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.2.15.  Переведення працівників апарату суду на іншу посаду здійснюється згідно із законодавством України.

Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності, а відповідальність за організацію ведення обліку і їх видачу покладається на відділ по роботі з персоналом та запобігання корупції.

2.2.17. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.2.18. Працівники апарату суду мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво суду письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин).

За домовленістю між працівником і адміністрацією суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу».

2.2.19. Припинення трудового договору помічників суддів патронатної служби, працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки.

2.2.20. Перед припиненням трудового договору помічник судді патронатної служби, працівник апарату суду зобов'язаний повністю передати одержані ним матеріальні цінності іншій особі, визначеної адміністрацією суду (головою суду, керівником апарату суду (або особою, яка виконує їх обов’язки), повернути або передати всі службові документи та літературу особі, визначеній адміністрацією суду.

3.Основні обов’язки і права працівників суду

 

3.1. Основні права та обов’язки судді

3.1.1.  Права та обов’язки судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, статтями 55, 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом професійної етики судді та іншими нормативно-правовими актами.

 

3.2. Права та обов’язки помічників суддів патронатної служби та   працівників апарату суду

 

3.2.1. Помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень у межах своїх повноважень;

- на повагу до особистої гідності, честі та гідності справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівництва суду, колег та інших осіб;

- на чітке визначення посадових обов’язків;

- на просування по службі з урахуванням професійної компетенції та сумлінного виконання посадових обов’язків;

- на належні для роботи умови праці та їх матеріально-технічне забезпечення;

- на оплату праці залежно від займаної посади, результатів діяльності та відповідного стажу роботи;

- на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

- на професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;

- на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

- на захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб;

- на отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень;

 

- дотримуватись Конституції України та інших нормативно-правових актів, положень, а також посадових інструкцій і цих Правил. Діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;

- сумлінно та на належному організаційному рівні виконувати свої обов’язки, відповідно до посадових інструкцій, наказів, розпоряджень та доручень адміністрації суду;

- проявляти ініціативу та творчість у роботі забезпечувати та підвищувати ефективність професійної компетентності та удосконалювати організацію своєї діяльності, а також вносити пропозиції щодо вдосконалення робочого процесу і організаційної структури суду;

- зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

- надавати публічну інформацію в межах, визначених законодавством України;

- діяти в межах своїх повноважень;

- у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, помічник судді патронатної служби та працівник апарату суду зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

- дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави, відповідно до Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України № 33 від 06.02.2009;

- постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень як за освітньо-професійними програмами, так і шляхом самоосвіти;

- дотримуватись ділового стилю у зовнішньому вигляді (для помічників суддів патронатної служби, окремих категорій працівників апарату суду);

- підтримувати своє робоче місце та обладнання у порядку та справному стані, а також забезпечувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей і документів;

- бережливо ставитись до майна та обладнання, забезпечувати їх ефективне і раціональне використання, а також економно витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси (цінності);

- дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- вживати заходів щодо негайного усунення обставин, причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють виконання обов’язків або утруднюють нормальну діяльність суду, цих Правил та негайно повідомляти про це відповідальних осіб, адміністрацію суду;

- після завершення робочого часу помічники суддів та працівники апарату суду, які останніми залишають робочі місця, зобов’язані вимикати світло в кабінетах, в яких вони безпосередньо працюють.

3.2.4. Конкретний перелік посадових обов’язків помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду визначається посадовими інструкціями та затверджується керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки.

Помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду виконують також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

                

  1. Основні обов'язки адміністрації суду

 

4.1. Обов’язки голови суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

4.4. Керівник апарату суду зобов’язаний:

 

4.4.1. створювати умови для виконання помічниками суддів та працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності;

4.4.2. затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного помічника судді патронатної служби та працівника апарату суду, здійснювати контроль за виконанням посадових обов’язків;

4.4.3.  під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;

4.4.7. організовувати проведення з державними службовцями профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно припиняти їх вчинення;

4.4.8. організовувати планування роботи з персоналом державного органу, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечити прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

4.4.9. забезпечувати планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювати просування по службі;

4.4.10.  забезпечувати своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4.4.11.  призначати громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняти з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;

4.4.12. присвоювати ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.4.13. забезпечувати підвищення кваліфікації помічників суддів патронатної служби та державних службовців суду;

4.4.14.  виконувати функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

4.4.15.  здійснювати планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;

4.4.16. здійснювати контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

4.4.17. розглядати скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.4.18. приймати у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

4.4.19. створювати належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

4.4.20. забезпечити здорові та безпечні умови праці;

4.4.23. постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікаційної та професійної компетентності працівників;

4.4.25. сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;

4.4.26. не приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників суду.

4.4.27. здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства України.

 

  1. Робочий час і його використання

 

5.1. Норма тривалості робочого часу працівників суду відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними – субота та неділя.

Відповідно до чинного режиму роботи в суді встановлюється такий трудовий розпорядок:

 

Робочі дні

Понеділок – п’ятниця

Початок роботи

9:00 год.

Перерва на обід

13:00-13:45 год.

Закінчення роботи понеділок - четвер

18:00 год.

Закінчення роботи п’ятниця

16:45 год.

 

З урахуванням специфіки розгляду певної категорії адміністративних справ, щодо яких законодавством встановлені спеціальні скороченні строки розгляду, або під час розгляду будь-якої адміністративної справи з метою закінчення проведення відповідних процесуальних дій (допиту свідків тощо), тривалість роботи суду продовжується на час необхідний для вчинення відповідних процесуальних дій (вирішення питання про відкриття, відмову у відкритті провадження по справі, залишення позову без руху, повідомлення сторін про дату та час проведення судового засідання, розгляду справи по суті тощо).

Робота суду також здійснюється у вихідні, святкові, неробочі дні та в позаробочий час у випадках розгляду окремих категорій адміністративних справ щодо яких законодавством встановлені спеціальні скороченні строки розгляду.

Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівнику може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.

 Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується  на одну годину.

5.2.  Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування. Перерва не входить в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

  Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтись на службу у вихідні, святкові, неробочі дні позаробочий час. Інші категорії працівників суду можуть залучатись до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові, неробочі дні (позаробочий час) компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.4. У робочий час забороняється відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи для виконання ними інших доручень, що не пов’язанні з діяльністю Харківського окружного адміністративного суду.

5.5. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і адміністрацією суду може встановлюватись як при зарахуванні, призначенні, прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

5.6.  Працівник, який з’явився на робочому місці в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не допускається до роботи в цей день, про що відповідальними особами складається акт. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинне бути отримане письмове пояснення. Відповідно до чинного законодавства, на підставі наявних матеріалів вирішується питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, про що видається наказ.

5.7. У випадку несвоєчасного приходу на роботу або дострокового залишення свого робочого місця без поважної причини особа, яка допустила таке порушення, надає письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного характеру.

  1. Відпустки

 

6.1.1.  Працівникам суду надаються відпустки зі збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток суддям визначений відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а помічникам суддів патронатної служби та працівникам апарату суду – Кодексом законів про працю, Законами України «Про державну службу» і «Про відпустки» та іншими нормативно-правовими актами з цих питань.

6.1.2. Надання відпусток суддям оформлюється наказом голови суду, або особою, яка виконує його обов’язки, помічникам суддів патронатної служби та працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки.

6.1.3.  Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Відкликання зі щорічних відпусток інших працівників суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника із щорічної відпустки його право оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

6.1.5. Працівникам надаються оплачувані щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства, затвердженого графіка або за згодою сторін.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується адміністрацією суду  на кожен календарний рік  не пізніше 15 грудня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік відпусток помічників суддів патронатної служби та секретарів судових засідань погоджується безпосередньо із відповідним суддею. Графік доводиться до відома працівників суду.

 

6.2. Відпустки суддів

 

6.2.1. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

6.2.2. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

 

6.3.1.  Відповідно до Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою грошової допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством України.

6.3.2.  Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 №270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Раз на рік (при наданні щорічної відпустки), за відповідною заявою робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, прибиральниці службових приміщень Харківського окружного адміністративного суду, надається матеріальна допомога у розмірі,  визначеному чинним законодавством України.

  1. Заохочення за трудові досягнення та успіхи у роботі

 

7.1. За зразкове виконання трудових та посадових обов'язків, бездоганну роботу, новаторство у праці, сумлінне ставлення до роботи та інші вагомі досягнення у роботі до помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду можуть застосовуватись такі види заохочень:

- оголошення подяки ХОАС;

- нагородження грамотою ХОАС;

До державних службовців, окрім зазначеного вище, за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги застосовуються заохочення відповідно до законодавства України про державну службу.

7.2. Відзнаками Харківського окружного адміністративного суду відзначаються помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду за зразкове виконання службових обов’язків та сумлінну працю у системі адміністративної юстиції (не менше 1 року – Подякою Харківського окружного адміністративного суду, не менше 2 років – Грамотою Харківського окружного адміністративного суду).

7.3. Подання про відзначення і додані до нього документи з нагоди державного чи професійного свята, ювілею, іншого урочистого заходу попередньо, не пізніш як за місяць до відповідної події, розглядаються головою та керівником апарату суду, або особами, які виконують їх обов’язки.

7.4. Про відзначення Грамотою Харківського окружного адміністративного суду чи Подякою Харківського окружного адміністративного суду видається наказ голови суду, або особи, яка виконує його обов’язки.

7.5. У трудовій книжці особи, нагородженою відзнаками Харківського окружного адміністративного суду, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

7.6. За особливі трудові заслуги помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочення відзнаками Ради суддів України, Вищого адміністративного суду України, Державної судової адміністрації України, Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області, державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

  1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

8.1. Дисциплінарне провадження щодо судді

 

 Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

8.2. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

помічниками суддів патронатної служби та працівниками апарату суду

 

8.2.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил внутрішнього трудового розпорядку до помічника судді патронатної служби та працівника апарату суду може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно по п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40 Кодексу законів про працю України.

8.2.2.  До державних службовців за вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

8.2.3. Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовуються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під підпис.

Застосування заходів дисциплінарного стягнення до помічника судді патронатної служби здійснюється керівником апарату суду за поданням відповідного судді. Дисциплінарне стягнення оформлюється наказом, який оголошується помічнику судді патронатної служби під підпис.

8.2.4.  Керівники структурних підрозділів суду (державні службовці), які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їхню роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання підлеглими працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця (для державних службовців) та чинного законодавства в межах своїх повноважень.

8.2.5. До застосування дисциплінарного стягнення керівник апарату суду або уповноважений ним працівник повинен отримати від порушника трудової, службової дисципліни та посадових обов’язків письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника апарату суду дати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.

За кожне порушення трудової дисципліни або за вчинення дисциплінарного проступку до помічника судді патронатної служби та працівника апарату суду може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

8.2.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення помічника судді патронатної служби та працівника апарату суду не було застосоване нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо державний службовець не вчинив нового порушення Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів у сфері державної служби і виявив себе сумлінним службовцем, дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття дисциплінарного стягнення належить керівнику апарату суду, або особі, яка виконує його обов’язки.

8.2.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх працівників під особистий підпис та розміщуються у доступному для всіх працівників місці.

 

  1. Пропускний режим входу до приміщення суду

 

9.1.  У суді встановлено пропускний режим. Працівники ХОАС безперешкодно пропускаються до приміщення суду через електронну систему контролю доступу до суду за допомогою персональних електронних пропускних карток або радіочастотних ключів (ідентифікаторів).

9.2. Реєстрація входу до приміщень суду та виходу з приміщень  суду помічників суддів патронатної служби та працівників апарату суду здійснюється за допомогою системи карткового доступу та є обов’язковою.

Помічники суддів патронатної служби та працівники апарату суду зобов’язані відмітити свій прихід та вихід з приміщення у порядку, встановленому в суді, шляхом проведення персональних електронних пропускних карток або радіочастотних ключів (ідентифікаторів).

Судді допускаються до службових  приміщень суду при пред’явлені службового посвідчення.

9.3. У випадку виходу з ладу електронної системи контролю доступу в приміщення або в разі відсутності електронної картки чи радіочастотного ключа (індикатора) працівники суду допускаються до службового приміщення суду при пред’явлені службового посвідчення.

 

 

  1. Прикінцеві положення

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку вводяться в дію з 28 квітня 2017 року.  Строк дії цих Правил не встановлюється. Зміни до Правил можуть бути внесені шляхом обговорення і затвердження у встановленому законодавством порядку.

Кожний працівник суду ознайомлюється з Правилами внутрішнього трудового розпорядку  під підпис.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені  загальними зборами трудового колективу Харківського окружного адміністративного суду 30.06.2015 (протокол № 2) вважати такими, що втратили чинність.