flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про службу охорони праці Харківського окружного адміністративного суду

Переглянуто

відповідно до наказу голови

Харківського окружного

адміністративного суду

від 20 квітня 2021 року

№ 04-07/33

 

 

 

Положення
про службу охорони праці
Харківського окружного адміністративного суду

 

  1. Загальні положення

1.1 Положення про службу охорони праці Харківського окружного адміністративного суду (далі - Положення) розроблено на виконання Закону України «Про охорону праці» та відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 15.11.2004 № 255.

1.2 Служба охорони праці Харківського окружного адміністративного суду (далі - Суду) створюється за наказом голови Харківського окружного адміністративного суду для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці та складається з інженера з охорони праці.

1.3 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо голові Суду.

1.4 Навчання та перевірка знань інженера з охорони праці проводяться у встановленому законодавством порядку (під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки).

1.5 Працівник служби у своїй  діяльності  керується  законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором, цим Положенням та іншими внутрішніми актами Суду з охорони праці.

1.6  У приміщенні Суду створюється кабінет охорони праці.

1.7 Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі  ліквідації Суду.

 

  1. Основні завдання служби охорони праці.

 

2.1. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.2. Вивчення та сприяння впровадженню у діяльність працівників досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих.

2.3. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах Суду.

2.4. Інформування та надання роз'яснень працівникам Суду з питань охорони праці.

 

3. Функції служби охорони праці

 

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами установи комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд голові Суду.

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з встановленим порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів Суду переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах установи, надання методичної допомоги під час їх розробки.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах Суду.

3.10. Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників установи, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:

- забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах Суду, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету охорони праці, підготовки інформаційних стендів, куточків охорони праці тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

3.12. Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань (у разі необхідності);

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць  на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці (у разі необхідності);

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах установи;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.13. Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

- дотриманням у належному безпечному стані території установи, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 

- використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхового експерта з охорони праці;

 

4. Права працівників служби охорони праці

 

Спеціаліст служби охорони праці має право:

- видавати керівникам структурних підрозділів установи обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові структурного підрозділу другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу Суду відмовляється від підпису в одержанні припису, інженер з охорони праці надсилає відповідне подання голові Суду.

- зупиняти роботу механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством навчання, інструктажу, перевірки знань і не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

 

5. Організація роботи служби охорони праці

 

5.1. Робота служби охорони праці установи повинна здійснюватися відповідно до плану роботи, затвердженого головою Суду.

5.2. Робоче місце працівника служби охорони праці має розміщуватись в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 15.11.2004 № 255 та Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань  з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005  № 15.

5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

5.5. Працівник служби охорони праці не може залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим положенням.

5.6. Служба охорони праці взаємодіє з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

 5.7. Служба охорони праці взаємодіє з усіма структурними підрозділами Суду.